EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
Bekstvo iz logora 14
Pisac:  Blejn Harden

Izdavač:  Dereta

ISBN:  978-86-7346-905-8

Broj stranica:  244

Format:  210X280

Povez:  broš

Pismo:  latinica

Godina izdanja:  2018


Cijena:5.70  €
Sa popustom: 5.13 €
   

Isti­ni­ta pri­ča o čove­ku rođe­nom u sever­no­ko­rej­skom logo­ru iz koga je jedi­ni uspeo da pobegne.


Logo­ri za poli­tič­ke zatvo­re­ni­ke u Sever­noj Kore­ji posto­je dva­put duže od Sta­lji­no­vih gula­ga i dva­na­est puta duže od naci­stič­kih kon­cen­tra­ci­o­nih logo­ra. Iako su jasno vidlji­vi na sate­lit­skim snim­ci­ma, sever­no­ko­rej­ska vla­da pori­če nji­ho­vo posto­ja­nje. Niko ko je tu rođen i odra­stao nije uspeo oda­tle da pobeg­ne. Niko osim Šina Dong-hja­ka.
Ova knji­ga se bavi rasve­tlja­va­njem mrač­nih taj­ni naj­re­pre­siv­ni­jeg tota­li­tar­nog reži­ma na sve­tu kroz šokant­nu pri­ču o živo­tu u Logo­ru 14 i Šino­vom neve­ro­vat­nom bek­stvu. Pri­ču o istraj­no­sti i hra­bro­sti, opstan­ku i nadi, koja raz­ot­kri­va straš­nu skri­ve­nu dis­to­pi­ju u kojoj je čita­va jed­na naci­ja posta­la talac šači­ce pri­vi­le­go­va­nih gene­ra­la i poro­di­ce Kim, koja već tri gene­ra­ci­je vla­da ovom napa­će­nom zemljom.

 
 
Komentari čitalaca            -          Ostavi komentar
 
Iz istog žanra:
Čitaoci koji su čitali ovu knjigu čitali su i: