EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Pravo, pravne nauke 

KOMENTAR ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE Autor:Nevena Petruić, Ivana Krstić, Tanasije Marinković
Izdavač: Slubeni glasnik
Cijena:2268.00 din
Sa popustom: 2041.20 din
    Komentar sadri tumačenja i objanjenja domaćih i međunarodnih antidiskriminacionih propisa, kritičke osvrte na relevantne odluke Ustavnog suda Srbije, domaćih sudova u antidiskriminacionim parnicama, miljenja Povjerenika za zatitu ravnopravnosti i komentare aktuelne praks ...
ZBIRKA SUDSKE PRAKSE PRIVREDNIH SUDOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE INTELEKTUALNE SVOJINE Autor:Jasmina Stamenković
Izdavač: Slu�beni glasnik
Cijena:780.00 din
Sa popustom: 702.00 din
    Ovo izdanje predstavlja skup odabranih sentenci izrađenih na osnovu odluka Vi�eg trgovinskog suda, u periodu do 1. januara 2010. godine, odnosno odluka Privrednog apelacionog suda, u periodu posle 1. januara 2010. godine, u sporovima iz oblasti za�tite prava intelektualne svojine. Sentence su s ...
ZBIRKA PROPISA IZ PORODIČNG I NASLEDNOG PRAVA Autor:Ilija Babić
Izdavač: Slubeni glasnik
Cijena:1068.00 din
Sa popustom: 961.20 din
    Ovo izdanje propise iz oblasti porodičnog prava (Porodični zakon, Zakon o matičnim knjigama i odabrane podzakonske propise), naslednog prava (Zakon o nasleđivanju i Pravilnik o sadrini obrasca izjave ovlaćenog lica uz međunarodni testament), vanparničnog postupka ...
100 APSOLUTNO NEOBORIVIH ZAKONA POSLOVNOG USPEHA Autor:Brajan Trejsi
Izdavač: Sentiment
Cijena:1908.00 din
Sa popustom: 1717.20 din
    Zato su neki ljudi u poslu uspeniji od drugih? Zato neki poslovi cvjetaju, a drugi propadaju? Poznati predavač na temu biznisa i autor mnogih knjiga, Brajan Trejsi, naao je odgovore na ova veoma komplikovana pitanja. U ovom praktičnom vodiču, koji vam potpuno otvara oči, on ...
ADVOKATSKA ČITANKA Autor:Oliver B. Injac, Miroslav Stanković
Izdavač: Oktoih
Cijena:2280.00 din
Sa popustom: 2052.00 din
    Autori su u ovoj knjizi objedinili bogatu advokatsku i publicističku praksu i sačinili praktičan priručnik koristan prije svega advokatima. Naravno, koristiće i svim drugim pravnicima u rjeavanju brojnih pitanja i dilema koja im se svakodnevno nameću u njihovom radu ka ...
UPRAVNO PROCESNO PRAVO Autor:Doc. dr Draen Cerović, Prof dr Stevan Lilić
Izdavač: Pravni fakultet Podgorica
Cijena:960.00 din
Sa popustom: 864.00 din
    ...
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO Autor:Milan kulić
Izdavač: Cid
Cijena:3600.00 din
Sa popustom: 3240.00 din
    Čine je djela udbeničkog karaktera koja na stručan, savremen i pristupačan način omogućavaju studentima i čitaocima da se upoznaju sa osnovnim pojmovima, metodima, problemima, učenjima i teorijama karakterističnim za svaku posebnu pravnu disciplinu uvr& ...
NA BELOM HLEBU Autor:Ivan Janković
Izdavač: Clio
Cijena:1932.00 din
Sa popustom: 1738.80 din
    Studija dr Ivana Jankovića Na belom hlebu je multidisciplinarno, prvenstveno pravnoistorijsko i pravnosocioloko istraivanje smrtne kazne u Srbiji od 1804. do 2002. godine. Autor je postavio cilj da ispita kako je ideja o ukidanju smrtne kazne dola u Srbiju, kako se u njoj zapatila i pod koji ...
KOMENTAR ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA Autor:Zoran Raović
Izdavač: Univerzitet Crne Gore
Cijena:9600.00 din
Sa popustom: 8640.00 din
    ...
PRAVNI STATUS NEPRIZNATIH DRAVA Autor:Dr Harun Crnovranin
Izdavač: El-Kelimeh
Cijena:1800.00 din
Sa popustom: 1620.00 din
    ...
PRAKTIKUM ZA NASLEĐE Autor:Vukain Ristić
Izdavač: Savremena administracija
Cijena:1680.00 din
Sa popustom: 1512.00 din
    Praktikum za nasleđe sa komentarom, sudskom praksom, obrascima za praktičnu primjenu i registrom pojmova. ...
ZAKON O IZVRENJU I OBEZBJEĐENJU Autor:Grupa autora
Izdavač: Slubeni list Crne Gore
Cijena:720.00 din
Sa popustom: 648.00 din
    ...

<< 1 2 3 4 5 6 >>