EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 

RIZNICA 

UMEĆE RATOVANJA Autor:Sun Cu
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Sun Cuovo Umeće ratovanja je jedan od najpoznatijih vojnih spisa u istoriji čovječanstva. Tokom dvije hiljade godina ovo djelo uticalo je na istočnjačku vojnu misao i filozofiju, a u drugoj polovini XX vijeka izvr�ilo je uticaj i na zapadno sagledavanje rata, poslovne strategije i diplomatsk ...
IMATI ILI BITI Autor:Erih From
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Imati ili biti? jedna je od najuticajnijih knjiga druge polovine dvadesetog veka. Ni�ta manje od manifesta nove socijalne i psiholo�ke revolucije u cilju spa�avanja na�e ugro�ene planete, ova knjiga je rezime prodorne misli Eriha Froma. Njegova je teza da se dva modela postojanja bore oko ...
UMEĆE ŽIVLJENJA Autor:Erih From
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    U djelu �Umeće �ivljenja� koje vam predstavljamo, Erih From prvo pokazuje la�ne puteve ka samoosvije�ćivanju, koje je kao vrsni didaktičar jasno uvideo i identifikovao jo� pre mnogo godina, da bi nam potom naznačio put kojim se mo�e steći samosvijest i podelio sa nama korake prema ...
UMIJEĆE LJUBAVI Autor:Erih From
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:4.90 €
Sa popustom: 4.41 €
    Ko ni�ta ne zna, ni�ta ne voli. Ko ni�ta ne umije, ni�ta ne razumije. Ko ni�ta ne razumije, bezvrijedan je. Ali, onaj koji razumije, taj i voli, zapa�a, vidi... Vi�e se voli ono o čemu se vi�e zna... Ko god zami�lja da sve voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ni�t ...
UMEĆE SLU�ANJA Autor:Erih From
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    "Ovu knjigu je divno čitati; nije u pitanju psihoanalitička tehnika već dokaz njegove tople empatije i humanog obzira prema pacijentima" Beti Guld Mada se smatra dru�tvenim kritičarem, Erih From je prije svega bio psihoanalitičar na�eg vremena. Ovi spisi spajaju dva aspekta razmi�l ...
PSIHOANALIZA I RELIGIJA Autor:Erih From
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.00 €
Sa popustom: 4.50 €
    U ovom klasičnom djelu, ugledni psihoanalitičar procjenjuje neprestanu napetost između tradicionalne religije i filozofije psihoanalize, za koju mnogi smatraju da tumači zadovoljstvo instiktivnih i materijalnih elja kao jedini ivotni cilj. From smatra da psihoanaliza nije nepri ...
NACRT PSIHOANALIZE Autor:Sigmund Frojd
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.00 €
Sa popustom: 4.50 €
    "Nacrt psihoanalize" prua sveobuhvatan uvid u razvoj psihoanalize, koji je podijeljen na tri dijela. U prvom dijelu "Nacrta", Frojd raspravlja o psihičkom aparatu, o tri njegova dijela (id, ego i superego), kao i o prirodi i načinu funkcionisanja svakog od njih, posebno se osvrću ...
O LJUBAVI Autor:Anri Bejl Stendal
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.40 €
Sa popustom: 7.56 €
    Stendal je ovom knjigom pokuao da definie ljubav objektivno i bez strasti. On u ovoj knjizi govori o tome ta se sve treba znati o ljubavi, koje vrste ljubavi postoje, kako se rađa ljubav... Analizira ljubav na osnovu svojih ljubavnih iskustava i neostvarenih elja, prvenstveno eleći da ...
VODIČ KROZ SVETSKE RELIGIJE Autor:Mirče Elijade, Joan P. Kuliano
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.80 €
Sa popustom: 7.92 €
    Oslanjajući se na mnotvo podataka iz različitih enciklopedija, Elijade je osmislio ovaj zbornik u kojem su glavne religije raspoređene po abecednom redu. Vodič sadri informacije o nastanku 33 svetske religije, kao i informacije o verskim običajima, pojmovima i ličnost ...
TAKO JE GOVORIO ZARATUSTRA Autor:Fridrih Niče
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.80 €
Sa popustom: 7.92 €
    Zaratustra je nesumnjivo najoriginalnije, da ne kaemo i najznačajnije Ničeovo djelo. Ne povodi se ni za kakvim autorom, već nosi sasvim osobeni lični pečat svog tvorca. Nije samo najneobičnije nego i najličnije njegovo djelo. Ni prije ni poslije Zaratustre, Ni ...
GORSKI VIJENAC- LUČA MIKROKOZMA Autor:Petar II Petrović Njego�
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Gorski vijenac je narodno-herojski ep koji u svojoj osnovi ima istorijski događaj. Djelo izuzetne vrijednosti u kojem je Njego�, kroz jedan istorijski događaj, opjevao �ivot Crnogoraca - njihovu istoriju i tradiciju, njihove običaje, vjerovanja i shvatanja. Njego� je u Gorskom vijencu opjev ...
MIT O SIZIFU Autor:Alber Kami
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Esej Mit o Sizifu inspirisan je idejom o ivotu kao ciklusu koji se stalno ponavlja. Sizif je lik iz grčke mitologije. Bogovi su ga osudili da bez prestanka kotrlja veliku stijenu do vrha jedne planine, odakle je kamen ponovo padao usljed svoje sopstvene teine. Oni su mislili, s izvjesnim ...

<< 1 2 >>