EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 

RIZNICA 

UME?E RATOVANJA Autor:Sun Cu
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Sun Cuovo Ume?e ratovanja je jedan od najpoznatijih vojnih spisa u istoriji ?ovje?anstva. Tokom dvije hiljade godina ovo djelo uticalo je na isto?nja?ku vojnu misao i filozofiju, a u drugoj polovini XX vijeka izvr�ilo je uticaj i na zapadno sagledavanje rata, poslovne strategije i diplomatske odn ...
IMATI ILI BITI Autor:Erih From
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Imati ili biti? jedna je od najuticajnijih knjiga druge polovine dvadesetog veka. Ni�ta manje od manifesta nove socijalne i psiholo�ke revolucije u cilju spa�avanja na�e ugro�ene planete, ova knjiga je rezime prodorne misli Eriha Froma. Njegova je teza da se dva modela postojanja bore oko ...
UME?E Autor:Erih From
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    U djelu �Ume?e �ivljenja� koje vam predstavljamo, Erih From prvo pokazuje la�ne puteve ka samoosvije�?ivanju, koje je kao vrsni didakti?ar jasno uvideo i identifikovao jo� pre mnogo godina, da bi nam potom nazna?io put kojim se mo�e ste?i samosvijest i podelio sa nama korake prema biva ...
UMIJEĆE LJUBAVI Autor:Erih From
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:4.90 €
Sa popustom: 4.41 €
    Ko ni�ta ne zna, ni�ta ne voli. Ko ni�ta ne umije, ni�ta ne razumije. Ko ni�ta ne razumije, bezvrijedan je. Ali, onaj koji razumije, taj i voli, zapa�a, vidi... Vi�e se voli ono o ?emu se vi�e zna... Ko god zami�lja da sve vo?e sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ni�ta ...
UME?E SLU�ANJA Autor:Erih From
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    "Ovu knjigu je divno ?itati; nije u pitanju psihoanaliti?ka tehnika ve? dokaz njegove tople empatije i humanog obzira prema pacijentima" Beti Guld Mada se smatra dru�tvenim kriti?arem, Erih From je prije svega bio psihoanaliti?ar na�eg vremena. Ovi spisi spajaju dva aspekta razmi�ljanja ...
PSIHOANALIZA I RELIGIJA Autor:Erih From
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.00 €
Sa popustom: 4.50 €
    U ovom klasičnom djelu, ugledni psihoanalitičar procjenjuje neprestanu napetost između tradicionalne religije i filozofije psihoanalize, za koju mnogi smatraju da tumači zadovoljstvo instiktivnih i materijalnih ...
NACRT PSIHOANALIZE Autor:Sigmund Frojd
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.00 €
Sa popustom: 4.50 €
    "Nacrt psihoanalize" pru ...
O LJUBAVI Autor:Anri Bejl Stendal
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.40 €
Sa popustom: 7.56 €
    Stendal je ovom knjigom poku ...
VODIČ KROZ SVETSKE RELIGIJE Autor:Mirče Elijade, Joan P. Kuliano
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.80 €
Sa popustom: 7.92 €
    Oslanjajući se na mno ...
TAKO JE GOVORIO ZARATUSTRA Autor:Fridrih Niče
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.80 €
Sa popustom: 7.92 €
    Zaratustra je nesumnjivo najoriginalnije, da ne ka ...
GORSKI VIJENAC- LU?A MIKROKOZMA Autor:Petar II Petrović Njego�
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Gorski vijenac je narodno-herojski ep koji u svojoj osnovi ima istorijski doga?aj. Djelo izuzetne vrijednosti u kojem je Njego�, kroz jedan istorijski doga?aj, opjevao �ivot Crnogoraca - njihovu istoriju i tradiciju, njihove obi?aje, vjerovanja i shvatanja. Njego� je u Gorskom vijencu opjevao ...
MIT O SIZIFU Autor:Alber Kami
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Esej Mit o Sizifu inspirisan je idejom o ...

<< 1 2 >>